AiO zijn aan de Vrije Universiteit


De Collectieve ArbeidsOvereenkomst

De CAO die de VU heeft afgesloten samen met de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN) en de Katholieke Universiteit Brabant (KUB) is per 1 januari 1999 afgelopen. In deze CAO was een apart onderdeel over AIO's opgenomen, bijlage F1. Bovendien zijn de regelingen voor AIO's verwoord in het Handboek Personeelsbeleid, hoofdstuk 2.6. Zowel de CAO als het Handboek Personeelsbeleid zijn in te zien bij Personeelszaken en bij iedere faculteit. De CAO is ook te vinden op het internet, via: : http://www.vu.nl/Diensten/PZ/caovkk.html. De nieuwe CAO zal een CAO worden die voor alle universiteiten in Nederland geldt.


Salaris

Het salaris van een AIO is een bepaald percentage van schaal 10, de aanvangsschaal voor beginnende academici. Het per jaar aflopende kortingspercentage is ingevoerd omdat AIO's een deel van hun werktijd besteden aan het volgen van onderwijs (zie ook Taken van de AIO). In het eerste jaar van de aanstelling bedraagt de korting 45%, in het tweede jaar 40%, in het derde jaar 30% en in het laatste jaar tenslotte 15%. De volgende tabel geeft een en ander weer.

jaar

% van schaal 10

Schaal

Bruto (1999)

1

55%

85.0

2.195

2

60%

85.1

2.507

3

70%

85.2

3.068

4

85%

85.3

3.919

 

Sinds 1 augustus 1998 is een nieuwe ADV-regeling van kracht (7 dagen extra op jaarbasis). AIO’s kunnen in plaats van deze 7 dagen kiezen voor een salarisverhoging van ongeveer 3%, of voor verlenging van de aanstelling in het geval van de najaars-AIO’s (zie ook Wat is een AIO of OIO?).


Mentoren

Aan elke faculteit is door het College van Bestuur een mentor aangesteld om de AiO's te begeleiden. Bij de mentor kun je terecht als zich problemen voordoen, bijvoorbeeld met je tijdsplanning of je begeleiding.


Aanstellingsduur

Een AIO wordt formeel aangesteld voor 4 jaar. Verlenging van de aanstellingsduur van 4 jaar is alleen mogelijk in gevallen waarbij daartoe naar het oordeel van de werkgever aanleiding bestaat. De arbeidsovereenkomst kan ten hoogste met één jaar worden verlengd (CAO art. F.1.2, lid 5). Het salaris gedurende de verlenging is gelijk aan het salaris in het vierde jaar. Het is ook mogelijk om in deeltijd te promoveren, bij 0.8 deel van de volledige arbeidsduur (dus een 4-daagse werkweek) word je als AIO dan voor een periode van 5 jaar aangesteld. AIO's die na afloop van hun arbeidscontract geen baan kunnen vinden hebben recht op een uitkering (BWOO), maar moeten dan wel beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.


Beoordeling

Iedere AIO wordt na een jaar beoordeeld, aan de VU overigens met een speciaal hiervoor ontwikkeld beoordelingsformulier. Deze beoordeling na het eerste jaar is wettelijk voorgeschreven (art. 39 lid 1, Rechtspositiereglement Wetenschappelijk Onderwijs) en ook opgenomen in de CAO (Artikel F.1.7). Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met het opleidings- en begeleidingsplan, de doelstelling van de aanstelling en de tot op dat moment geleverde prestaties van de AIO. Door middel van deze evaluatie wordt beoordeeld of de AIO geschikt is, dus naar verwachting de aanstelling met een promotie zal kunnen afronden, of dat het contract beëindigd dient te worden. Vervolgens hoort er elk jaar een functioneringsgesprek plaats te vinden, waarbij het opleidings- en begeleidingsplan indien nodig bijgesteld kan worden.

OIO’s worden ook na een jaar beoordeeld met een formulier van NWO. Van deze beoordeling wordt dan een verslag gemaakt en opgestuurd naar NWO.


Beëindiging van de aanstelling

Door de werkgever wordt, bij beëindiging van de aanstelling, een getuigschrift aan de AIO uitgereikt. Het getuigschrift bevat in ieder geval (CAO art. F1.8):

Werkloosheidsuitkering (BWOO)

Als je contract als AIO afloopt en je hebt nog geen betaald werk in het vooruitzicht, dan moet je een BWOO-uitkering (Besluit Werkloosheid Onderwijs- en Onderzoekspersoneel) aanvragen. Deze aanvraag moet binnen 3 weken na aanvang van de werkloosheid ingediend zijn bij de afdeling ADU van de Dienst Personeelszaken.


Ziektekosten

De regels voor AIO's in verband met ziektekosten en de verzekering daartegen zijn in principe gelijk aan die voor de andere VU-werknemers. Dit betekent dat AIO's verplicht verzekerd zijn ingevolge de bepalingen van de ziekenfondswet. Zij krijgen geen vergoeding voor de betaalde premies. OIO's (die niet in dienst zijn van de VU) daarentegen verzekeren zichzelf, eventueel op een financieel aantrekkelijke manier via NWO, bij een bepaalde maatschappij, en krijgen een jaarlijkse vrijwel dekkende vergoeding voor de gemaakte kosten.


Pensioen

Onmiddellijk na indiensttreding is het pensioenreglement van het ABP van toepassing. Dit betekent dat je als AIO premie betaalt voor de opbouw van het ouderdomspensioen, het invaliditeitspensioen en het nabestaandenpensioen.


Reiskostenvergoeding

Voor AIO's gelden wat betreft reiskostenvergoedingen en verhuisplicht en -vergoeding dezelfde regels als voor de overige VU-werknemers. Deze regels kunnen gevonden worden op de webpagina van Personeelszaken:

http://www.vu.nl/Diensten/PZ. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk een eenmalige verhuisvergoeding te krijgen, als je omwille van het dienstverband aan de VU verhuist. Het is ook mogelijk aanspraak te maken op tegemoetkoming in reiskosten. De reiskostenvergoeding is afhankelijk van het aantal zones dat de reisafstand beslaat. Voor inlichtingen kan contact worden opgenomen met dhr. A. Bonam, kamer 1E-71 in het hoofdgebouw (tel: 45471).

 

OV-abonnementen. De VU heeft met de Nederlandse Spoorwegen een grootgebruikcontract afgesloten. Daardoor is het mogelijk om met korting een jaarabonnement voor zowel de trein als de bus aan te schaffen. De kosten van het abonnement worden in maandelijkse termijnen ingehouden op het salaris. Meer informatie over abonnementen is te verkrijgen bij de Informatiebalie van de dienst Personeelszaken, kamer 1 E-71 in het hoofdgebouw (tel. 45471).


Zwangerschaps- en ouderschapsverlof

De VU kent regelingen voor zwangerschaps- en bevallingsverlof en voor ouderschapsverlof. Deze regelingen zijn beschreven in de folder 'Ouderschap en betaald werk' (verkrijgbaar bij de informatiebalie van de Dienst Personeelszaken) en in het Handboek Personeelsbeleid (ter inzage bij de afdeling of dienst personeelszaken). Op het internet is deze informatie op te zoeken via: http://www.nl/Diensten/PZ. Een AIO die zwanger is heeft recht op 16 weken verlof: 6 weken zwangerschapsverlof vóór de bevalling en 10 weken bevallingsverlof als de baby er eenmaal is. In de ouderschapsverlofregeling is opgenomen dat contractverlenging op grond van genoten ouderschapsverlof op verzoek mogelijk is met een maximum van drie maanden. De maximale verlengingstermijn van AIO's blijft een kwart (maximaal een jaar) van de aanstellingsduur; de ouderschapscompensatie wordt als een van de redenen voor verlenging gezien en niet als reden voor extra verlenging.


Spaarloonregeling en Premiespaarregeling VU

De VU kent twee vormen van bedrijfssparen:

1) Spaarloonregeling

2) Premiespaarregeling

Spaarloonregeling. De regeling houdt in dat je maximaal f.1706,= (voor 1999) van je salaris kunt sparen. Het bedrag wordt afgehouden van het bruto salaris. Omdat over het spaarbedrag geen loonheffing en ziekenfondspremie wordt ingehouden, ontstaat er een fiscaal- en premievoordeel. Bovendien krijgen deelnemers aan de spaarloonregeling een extra fiscale rentevrijstelling van f.1000,=. Deelname heeft geen consequenties voor het pensioen, maar kan wel een eventuele werkloosheidsuitkering beïnvloeden; deze wordt namelijk lager. Meer informatie over de spaarloonregeling is te vinden in de CAO, artikel 9.5.2.

Premiespaarregeling. Bij deze regeling wordt een deel van het netto salaris gespaard. De werkgever verhoogt dit spaarbedrag met een (niet belaste) premie. De hoogte van de premie is gelijk aan het door jezelf ingelegde bedrag, maar bedraagt in 1999 maximaal f.300,= (onbelast) per jaar. De maximum premie wordt jaarlijks door de VU vastgesteld en is afhankelijk van het beschikbare budget en het aantal deelnemers. Voor deze premiespaarregeling geldt dezelfde extra fiscale rentevrijstelling van f.1000,= als bij de spaarloonregeling.

 

Deze 2 spaarregelingen gelden overigens alleen voor AIO’s en voor de ‘nieuwe’ OIO’s die in dienst zijn van de VU.

Meer informatie over deze spaarregelingen is te vinden bij Personeelszaken (tel. voor vragen over deze regelingen: 45424).


AiO-kaart

De dienst Personeelszaken geeft een zogenaamde "AIO-kaart" uit, die recht geeft op deelname aan alle VU-studentenvoorzieningen, zoals het Sportcentrum VU en het Cultuurcentrum VU, tegen studententarieven. Op deze manier is het mogelijk om tegen zeer aantrekkelijke tarieven te sporten (o.a. badminton, basketbal, fitness, golf, roeien, schaatsen, squash, volleybal, voetbal). Het cultuurcentrum VU biedt ook een zeer gevarieerd aanbod aan cursussen, zoals mode maken, edelsmeden, keramiek, schilderen, dansen, toneel, zingen en nog veel meer. Meer informatie over het sportcentrum en het cultuurcentrum is te verkrijgen via:

http://www.vu.nl/diensten/studentenzaken/sport

en http://www.vu.nl/diensten/studentenzaken/cultuur

Deze kaart wordt meestal uitgereikt bij de aanstelling, maar kan ook (alsnog) via PZ verkregen worden.


Bureau Voorlichting en Externe Betrekkingen

Als je contact wilt leggen met de pers om bijvoorbeeld je onderzoeksresultaten onder de aandacht te brengen, dan kun je terecht bij het bureau Voorlichting en Externe Betrekkingen. De medewerkers van dit bureau helpen bij het leggen van contact met de pers en bereiden je ook voor op het omgaan met de media. Het bureau is te vinden op de Boelelaan 1105, kamer 1D-03 in het hoofdgebouw, tel. 45666.


Taalcentrum

Het taalcentrum organiseert o.a. de cursus ‘Writing English for Publication’. Deze cursus is voor de meeste AIO’s verplicht. Verder bestaat er een ‘hotline Engels’, waar je terecht kunt met allerlei vragen over vertaling van woorden en spelling (tel: 46422). Bij het taalcentrum kun je ook terecht voor het corrigeren en het vertalen van bijvoorbeeld je proefschrift. Het taalcentrum is te vinden in het hoofdgebouw van de Universiteit.


Vertrouwenspersonen seksuele intimidatie

Voor het personeelsleden van de VU bestaan er vertrouwenspersonen waar je terecht kunt met klachten over seksuele intimidatie. Het telefoonnummer is: 45450.


Emancipatiecommissie en het Vrouwennetwerk

Op de VU bestaat er een emancipatiecommissie en een vrouwennetwerk. Het telefoonnummer van zowel de emancipatiecommissie als het vrouwennetwerk is 45462.


Beurzen

Er bestaan verscheidene beurzen die aangevraagd kunnen worden om de kosten van bijvoorbeeld het bezoeken van een congres of het volgen van cursussen in het buitenland te dekken. Meestal zijn die beurzen specifiek voor een bepaald vakgebied. Een overzicht van verschillende fondsen is te vinden in de "Handleiding voor fondsen en subsidies voor wetenschappelijke activiteiten Vrije Universiteit" die is te verkrijgen bij de Dienst Voorlichting en Externe Betrekkingen (hoofdgebouw, kamer 1D-03). Bij de Dienst Studentenzaken, in het Informatiecentrum voor studie en loopbaan (hoofdgebouw, kamer 0A-23) kan je de fondsengids inzien, waarin ook allerlei informatie wordt gegeven over verschillende fondsen. In het informatiecentrum staat ook een computer waar je met behulp van een zoekprogramma allerlei fondsen kunt opzoeken die voldoen aan door jou ingegeven criteria. Dit is dus een heel handig hulpmiddel bij het zoeken naar een subsidie. Verder is er op Internet ook een site waarop je kunt zoeken naar subsidies, beurzen en prijzen zoals die staan beschreven op de internetsites van NWO, NUFFIC, KNAW, EG-Liaison en de SISWO Vraagbaak. Je kunt op deze site zoeken op basis van vrije trefwoorden en op basis van een indeling in categorieën. Met de Geldbron Attenderingsservice kunt je automatisch laten zoeken naar nieuwe documenten die voldoen aan een door jou ingevoerd zoekprofiel http://www.vsnu.nl/geldbron.

 


Terug naar de beginpagina